ACORD PRIVIND CONSIMTAMANTUL PRELUCARII DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

Articolul 1. Domeniul de aplicare

1.1 Fără a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul document, legile naționale privind protecția datelor și Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) UE 2016/679 (de la data aplicării sale, respectiv 25 mai 2018), articolul 1 aliniatul1 din cadrul GDRP prezentul acord guverneaza protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal, el fiind incheiat pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora
la protecția datelor cu caracter personal.

1.2 Prezentul acord se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

1.3 Prin notiunea de date cu caracter personal se intelege,conform art. 4 pct. 1 din GDRP, orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.4 Prin notiunea de prelucarea datelor cu caracter personal se intelege,conform art. 4 pct.2 din GDRP, orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1.5 Prelucrearea datelor cu caracter personal se va desfasura respectand principiile legale instituite de art. 5 din cadrul GDRP, mai precis: prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată; colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale; adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Articolul 2. Conditii privind consimtamantul prelucarii datelor cu caracter personal

2.1. Societatii comerciale ii este interzis prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a 2 unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

2.2. Cumparatorul isi da acordul in mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal funizate vanzatorului in scopul incheierii contractului de vanzare cumparare.

2.3 Cumparatorul are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, cumparatorul declara in mod expres ca a fost informat cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia printr-o simpla notificarea expediata pe adresa de sediu a vanzatorului.

2.4 Cumparatorul accepta si nu contesta faptul ca datele cu caracter personal furnziate vanzatorului sunt absolut necesare pentru executarea contractului incheiat, inclusiv prestarea unui serviciu.

2.5 Cumparatorul declara faptul ca are o varsta biologica de peste 16 ani, iar in conditiile in care varsta sa biologica este sub 16 ani prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

2.6 Cumparatorul declara in mod expres faptul ca a luat la cunostinta de faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate sunt prelucrate strict in vederea incheierii contractului si executarea obligatiilor contractuale, prestarea serviciului contractat.

2.7 Pentru a verifica modalitatea de prelucrare precum si pentru a primi informatii suplimentare cu privire la operatiunea de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal, cumparatorul poate sa ia legatura cu responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal angajat la societatea comerciala, pe adresa de email raulbanea@dacardi.ro

2.8 Avand in vedere faptul ca datele cu caracter personal funizate de catre cumparator sunt necesare pentru a executa obligatiile vanzatorului declarative fata de autoritatile fiscale, datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre vanzator pentru o perioada de 10 ani.

Articolul 3. Drepturile cumparatorului cu privire la datele cu caracter personal. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, cumparatorul are urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizataisi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizataisi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii:aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa vastergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita
sau apara un drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;;

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana in momentul respectiv;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personaldin motive legate de situatia particularain care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor,insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site, care prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii